ฝ่ายบริหาร


 

 นายจันทร เที่ยงภักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 นายประมุข ปักเคธาติ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
  
นางมยุรี ชะลอชล

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 

 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานธุรการ
 
นายมิตร ปุเลโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ
 

 นายพีรเทพ หอมหวล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 

นายวีระ สมคะเน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  
นายสุเทพ ปักเคทัง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
 
 
นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

Comments