ฝ่ายบริหาร นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 0892824930
 

 นายสุชาติ แจะไธสง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร 0818769164
 

 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานธุรการ
โทร 0831000508

 นายปัญญา ชำระกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร 0616408826

นายวีระ สมคะเน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
โทร 0895837345
   
นายเสถียร ปุริตังสันโต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
โทร 0895842185
 
นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
โทร 0908207016

Comments