ฝ่ายบริหาร


 

 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 0892824930
 

 นายประมุข ปักเคธาติ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 0818769164
  
-

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 

 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานธุรการ
โทร 0831000508
 
-

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ
 

 นายปัญญา ชำระกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โทร 0616408826
 

นายวีระ สมคะเน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
โทร 0895837345
  
นายสุเทพ ปักเคทัง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
โทร 0810625425
 
 
นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ
โทร 0908207016

Comments