ฝ่ายบริหาร


 

 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 นายประมุข ปักเคธาติ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
  
-

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 

 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานธุรการ
 


ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ
 
 นายปัญญา ชำระกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 

นายวีระ สมคะเน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  
นายสุเทพ ปักเคทัง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
 
 
นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

Comments