หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขางานเชื่อมโลหะ
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการตลาด
สาขางานการโรงแรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเทคนิคโลหะ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่
สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
Comments