ITA Online 2563

 ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลเผยแพร่  หมายเหตุ
 O1  โครงสร้างหน่วยงาน  
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร  
 O3  อำนาจหน้าที่  
 O4  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา  
 O5  ข้อมูลการติดต่อ  เผยแพร่อยู่ส่วนท้ายของเว็บไซต์นี้
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 การประชาสัมพันธ์    
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล    
 O8  Q&A  
 O9  Social Network  
 แผนการดำเนินงาน
 O10  แผนดำเนินงานประจำปี  
 O11  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี  รอบ 6 เดือน  
 O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 การปฏิบัติงาน
 O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 การให้บริการ
 O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
 O17  E-Service  
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
 O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายงานผลปี 2562)  
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  
 O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)  
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี(รายงานของปี งปม.2562)  
 การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (นโยบายที่บังคับใช้ ปี พ.ศ. 2563)  
 O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ  
 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
 O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   
 O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
 O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   
 O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส   
 O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  


Comments