กำหนดการเปิดเรียน

กำหนดการปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
   วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่มเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
   1.นักเรียนพาผู้ปกครองมาด้วย
   2.นักเรียนจะได้รับ
       2.1 ค่าชุดนักเรียน (ม.1 ได้รับ 450 บาท, ม.4 ได้รับ 500 บาท)
       2.2 อุปกรณ์การเรียน ฟรี (สมุด ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ)
   3.ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องชำระ(ถ้าพร้อม)
       3.1 ค่าชุดพละโรงเรียน เสื้อ+กางเกง 350 บาท
       3.2 ค่าทำประกันชีวิต 200 บาท
       3.3 ค่าหุ้นสหกรณ์โรงเรียนหุ้นละ 10 บาท (แล้วแต่ใครจะสนใจสมัครกี่หุ้น)
................................................................................................................................

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
   วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.
   1.แยกตามระดับชั้นพบครูที่ปรึกษา
   2.จัดห้องเรียน
   2.ลงทะเบียนเรียน
   3.รับอุปกรณ์การเรียน
   4.กิจกรรมอื่นๆตามที่โรงเรียนหรือครูที่ปรึกษากำหนด

*กิจกรรมต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม