กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   
ดร.ศาสตรา สายสุนันทรารมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
นายพีรเทพ หอมหวล
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายปัญญา ชำระกิจ
ครูชำนาญการ
 
นายพนธกร หาดี
ครู
 
นายอดิสรณ์ แก้วกูล
พนักงานราชการ
   
นางสาวธีรวรรณ ผดุงรัตน์
ครูอัตราจ้าง

Comments