กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 นายปัญญา ชำระกิจ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
ดร.ศาสตรา สายสุนันทรารมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ
ครูชำนาญการ

 
นายพนธกร หาดี
ครู
 
นางสาวสุภาพร บุญทัน
ครูผู้ช่วย

 นายอดิสรณ์ แก้วกูล
พนักงานราชการ
 
นางสาวธีรวรรณ ผดุงรัตน์
ครูอัตราจ้าง

Comments