คณะกรรมการสถานศึกษา

  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. นายเสถียร ศรีบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
 2. นายมนูญ บุญมณี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
 3. นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์ ผู้แทนครู กรรมการ
 4. นายอนุรักษ์ แป่มจำนัก ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
 5. นายนวพล ศรีบุญเรือง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
 6. นายผดุงศักดิ์ เกียรติลือไกล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
 7. เจ้าอธิการประดับ ปวโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
 8. พระสมัย ติสาโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
 9. นางหงษ์ทอง ปรีชานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 10. นางสายสมร ยอดสะเทิ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 11. นายบุญสังข์ ทินปราณี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 12. นายศุภชัย ปักโคทานัง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 13. นายเภา ไชยสงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 14. นายอาณัตพล ซารัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
 15. นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  • คณะกรรมการที่ปรึกษา
 1. นายชาตรี ศรีตะวัน ประธานกรรมการ
 2. นายบุญสังข์ ทินปราณี รองประธานกรรมการ
 3. นายศุภวัฒน์ วิรุฬพัฒน์ รองประธานกรรมการ
 4. นายประเสริฐ ศรีตะวัน กรรมการ
 5. นายจำรัส นาราษฎร์ กรรมการ
 6. นายกิตติศักดิ์ นามสาย กรรมการ
 7. นายสมศักดิ์ พรภิญโญยิ่ง กรรมการ
 8. นายวสันต์ วรฤทธิ์ไกร กรรมการ
 9. นายบุญจันทร์ จันทะบุดดา กรรมการ
 10. นายสำโรง ชาติรัมย์ กรรมการ
 11. นายเอกชัย ใจภักดี กรรมการ
 12. นายสุพิน ราชนาจักร กรรมการ
 13. นายสมพร ดารินรัมย์ กรรมการ
 14. นายสุทัศน์ ภูมิพยัคฆ์ กรรมการ
 15. นายบุญหนา สุนทะวงค์ กรรมการ
 16. นายณัฐพงษ์ สุนนท์ กรรมการ
 17. นายดนัยวัฒน์ สะสม กรรมการ
 18. นายม่วย ชะเงินรัมย์ กรรมการ
 19. นายบุญหลั่น ภูทอง กรรมการ
 20. นายจาม ดัดตนรัมย์ กรรมการ
 21. นายบุญโฮม จงเพียร กรรมการ
 22. นายสมยศ วีระเกียรติคุณ กรรมการ


Comments