คณะกรรมการสถานศึกษา

  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1.  นายชาตรี ศรีตะวัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ
 2.  นายอุดม วัขรพงศ์ศิริ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 3.  นายบุญสังข์ ทินปราณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 4.  นายอนุรักษ์ แป่มจำนัก  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 5.  นายสุภานุ โอษฐ์เจษฎา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 6.  นายศุภชัย ปะโคทานัง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 7.  นายมนูญ บุญมณี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 8.  พระครูวารี ศรีภิรมณ์  ผู้แทนศาสนา  กรรมการ
 9.  พระครูวินัยธรชาติ กิตติธโร  ผู้แทนศาสนา  กรรมการ
 10.  นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์  ผู้แทนครู  กรรมการ
 11.  นายสังวาล เสนานุฤทธิ์  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ
 12.  พันจ่าตรีรุ่งนาวี ภูชุม  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
 13.  นายนวพล ศรีบุญเรือง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
 14.  นายกิตติศักดื์ นามสาย  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ
 15.  นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ
 16.  นางสาวจิรภา ลาฮาม  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Comments