กลุ่มบริหารงานบุคคล

คำสั่งอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ

 ที่เวรประจำเดือน/ปี  ประเภท หมายเหตุ
1 เมษายน 2559 กลางวันกลางคืน 
2 พฤษภาคม 2559  กลางวันกลางคืน