กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คำสั่งงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559

 ที่คำสั่งที่ เรื่อง วันที่ปฏิบัติ
1 55/2559 คณะกรรมการกำกับห้องสอบจัดชั้นเรียน 28,30 มีนาคม 2559