กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
นางจันทิมา จาริยะมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
 
นางเกษสุวรรณ คำปะทา
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวพจนา เบญจมาศ
ครูชำนาญการ
 
นางสาวปราณีต สุจริต
ครูชำนาญการ

   
นายอภิมุข อภัยศรี
ครู

Comments