กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
นางเกษสุวรรณ คำปะทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 
  
นางสาวผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

              นายอภิมุข อภัยศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวปราณีต สุจริต
ครูชำนาญการ

 นางสาวพจนา เบญจมาศ
ครูชำนาญการ
  
นายธนวัฒน์ ปทุมเพชร
ครูผู้ช่วย
   

Comments