กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นางสาวธัญญาภรณ์ ลาฮาม
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 
นายสุเทพ ปักเคทัง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางอนุลักษณ์ เลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวฐิติวัลคุ์ อุสารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวณัฏฐ์ธัญศา คิมรัมย์
ครูชำนาญการ
   
นางสาวอัมพร บันเทิงใจ
ครูผู้ช่วย

Comments