กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นางสาวฐิติวัลคุ์ อุสารัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางอนุลักษณ์ เลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
     นางสาวธัญญาภรณ์ ลาฮาม
ครูชำนาญการพิเศษ
 


นางสาวณัฏฐ์ธัญศา คิมรัมย์
ครูชำนาญการ
นางสาวอัมพร บันเทิงใจ
ครู นายสุริยัน สินทร
ครู


Comments