กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 
นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางพรพิมล เหลืองอุดมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปุณยนุช ชื่นรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเสาวลักษณ์ บุบผาสังข์
ครู
           นางสาวกนิษฐา สงวนแก้ว
ครู
Comments