กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
นางพรพิมล เหลืองอุดมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางปุณยนุช ชื่นรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์
ครูชำนาญการ

 
       นางสาวกนิษฐา สงวนแก้ว
ครู

Comments