กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

   
นายวีระ สมคะเน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาวพิกุล ปักเคธาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางภัทรพร ครุตารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางประภาพร วงศ์จำปา
ครู
 
นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวกานต์พิชชา ยศม้าว
พนักงานราชการ

Comments