กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 
นายอาทิจะรัญ สายทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 


 
นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 
นางสาวจิรภา ลาฮาม
ครูชำนาญการพิเศษ

 นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร
ครูชำนาญการ
  นางนภัสนันท์ พรหมทา
ครู
            นายสุรพงษ์ โยวะราช
ครู
นางสาวอลินรียา ทิพบำรุง
ครูผู้ช่วย
 
นางสาวกชนิภา มะรังศรี
พนักงานราชการ
 

Comments