กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
 
นายสุรพงษ์ โยวะราช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นายอาทิจะรัญ สายทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวจิรภา ลาฮาม
ครูชำนาญการ
 
นางนภัสนันท์ พรหมทา
ครู
 
นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร
ครู
   
นางสาวกชนิภา มะรังศรี
พนักงานราชการ
 

Comments