ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว


นายบัวศรี จาริยะมา
ช่างไฟฟ้า ช 4 
 
นายวิชัย ขาวพา
ช่างไฟฟ้า ช 4 
 
นายอำนวย ศรีลา
ช่างไฟฟ้า ช 4 
 
นายบุญเหลือ พลพิทักษ์
ช่างไฟฟ้า ช 4 
 
นางสาวยุจรี ยันระหา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 
นางสาวดรุณี มูลหา
ครูธุรการ
 
นายบุญติด นุสิทธิ์รัมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
 

Comments