ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว


นายบัวศรี จาริยะมา
ช่างไฟฟ้า ช 4 
 

 

 
นายบุญเหลือ พลพิทักษ์
ช่างไฟฟ้า ช 4 
 นายคูณ มีฉลาด
 
นางสาวดรุณี มูลหา
ครูธุรการ
 นายเมืองมนต์ ส่งสุข
 

Comments