ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้ง(สังเขป)


    โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2528  โดยอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านตูม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 68 คน

    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศชื่อ  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาและย้ายมาอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529  โดยมีนายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก      ปัจจุบันบริหารงานโดย นายจันทร  เที่ยงภักดิ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่

    เลขที่ 148  หมู่ที่ 6  บ้านตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตราสัญลักษณ์
    ประกอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ล้อมรอบวงกลม  มีเสมาธรรมจักร ท้องทุ่งนา พระอาทิตย์และคติพจน์อยู่ภายในเส้นวงกลม  ถัดลงมาจากวงกลมเป็นชื่อโรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จัดการศึกษาแก่เยาวชนที่ห่างไกลให้มีความรู้ความสามารถ มีความสุข ภายในกรอบของคุณธรรมความดีงาม ที่ขจรขจายไปทั่วทั้ง 8 ทิศ

    คติพจน์  " สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ " หมายถึง ปัญญาพาให้เกิดสุข โรงเรียนได้ใช้พุทธภาษิตนี้ เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนสามารถแก้ปัญหาชีวิต และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
    คำขวัญ  "  วินัยดี  มีทักษะ  มานะเรียน  เพียรพัฒนา  "
    อัตลักษณ์  สามัคคี  เป็นคนดี  มีทักษะ "
    เอกลักษณ์  " โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่ "
    สีประจำโรงเรียน  เทา-ชมพู "
        สีเทา          หมายถึง       ผู้มีมันสมองอันปราดเปรื่อง
        สีชมพู         หมายถึง       ความเป็นผู้มีวินัย
        เทา ชมพู   หมายถึง       ความเป็นคนดีมีวินัย และมันสมองอันปราดเปรื่อง
Comments