ทำเนียบผู้บริหาร

 นายกิมยง นันทวิเชตพงษ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2528-2529
 นายเรืองศิลป์ สิริสุวลักษณ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ.2529-2529
 นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ครูใหญ่
 อาจารย์ใหญ่
 พ.ศ.2529-2530
 
พ.ศ.2530-2532
 นายมาโนช นาคสมบูรณ์ อาจารย์ใหญ่  พ.ศ.2532-2536
 นางสาวผ่องศรี เดชวิเศษ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2536-2537
 นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการ ระดับ 8 พ.ศ.2537-2540
 นายวิศิษฏ์ จะเรียกรัมย์ ผู้อำนวยการ ระดับ 8 พ.ศ.2540-2542
 นายองอาจ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการ ระดับ 8 พ.ศ.2542-2544 
 นางสาวสุพรรณี ศิลากุล  ผู้อำนวยการ ระดับ 8 พ.ศ.2544-2548
 นายสุเทพ จำเนียรกูล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  พ.ศ.2548-2554
 นายดำรงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2554-2556
 นายอุดม วัชรพงศ์ศิริ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ.2556-2558
 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  พ.ศ.2558-ปัจจุบัน

Comments