ทำเนียบผู้บริหาร

 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
 นายจันทร เที่ยงภักดิ์  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   พ.ศ.2558-2562
 นายอุดม วัชรพงศ์ศิริ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  พ.ศ.2556-2558
 นายดำรงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  พ.ศ.2554-2556
 นายสุเทพ จำเนียรกูล  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   พ.ศ.2548-2554
 นางสาวสุพรรณี ศิลากุล   ผู้อำนวยการ ระดับ 8  พ.ศ.2544-2548
 นายองอาจ สุจินพรัหม  ผู้อำนวยการ ระดับ 8  พ.ศ.2542-2544 
 นายวิศิษฏ์ จะเรียกรัมย์  ผู้อำนวยการ ระดับ 8  พ.ศ.2540-2542
 นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล  ผู้อำนวยการ ระดับ 8  พ.ศ.2537-2540
 นางสาวผ่องศรี เดชวิเศษ  อาจารย์ใหญ่  พ.ศ.2536-2537
 นายมาโนช นาคสมบูรณ์  อาจารย์ใหญ่   พ.ศ.2532-2536
 นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์  ครูใหญ่
 อาจารย์ใหญ่
 พ.ศ.2529-2530
 
พ.ศ.2530-2532
 นายเรืองศิลป์ สิริสุวลักษณ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   พ.ศ.2529-2529
 นายกิมยง นันทวิเชตพงษ์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ.2528-2529

Comments