วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)
    โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จัดการศึกษาอย่างมีระบบ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)
    1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล นำสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
    2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
    3.ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย
    4.สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ (GOALS)
    1.สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
    2.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
    3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
    4.นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
    1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
    2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
    3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
    4.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย
    5.กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา


     

Comments