Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้มีเงินทองพรั่งพรูสุข ปราศจากทุกข์ปลอดโควิดไร้โรคภัย มีความสุขความสวัสดิ์ด้วยพรชัย ขอให้มีความรื่นรมย์ในปีใหม่ 2565


ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 10 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 9 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 8 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 7 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 6 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 5 (อ่านเพิ่มเติม)

ข่าวกิจกรรม

13 สิงหาคม 2564 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้จัดให้มีการมอบซิมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาสำหรับให้นักเรียนเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครูมอบเงินร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลคูเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอคูเมือง

23 กรกฎาคม 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุชาติ แจะไธสง รองผู้อำนวยการ นำคณะครูทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่

21-22 กรกฎาคม 2564 นางกันตธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูฝ่ายวิชาการ ออกแจกจ่ายใบงานให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมในช่วงการเรียนออนไลน์ ตามหมู่บ่านของนักเรียน

ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 เป็นสัปดาห์แห่งการนิเทศการสอนแบบออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและครูที่ได้รับมอบหมาย

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2021) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วารสารดอกติ้วบาน

วิดีโอ/โทรทัศน์การศึกษา/บริการออนไลน์

ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

OBEC Chanel กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


Project 14 บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

เว็บไซต์หน่วยงานทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

Ministry of Education

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Office of the Basic Education Commission

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

The Secondary Educational Service Area Office Buriram

คุรุสภา

Khurusapha Official

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organisation)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)