ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ 2/2567 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ปฏิทินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2 / 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2567 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2566 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน 1 อัตรา (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่านเพิ่มเติม)

ข่าวกิจกรรม 

VTR รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้จัดอบรมการตัดต่อ Video โดยใช้โปรแกรม Filmora X เพื่อการจัดทำสื่อการสอน ให้กับคณะครูที่สนใจ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยวิทยากรนางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ ครูแกนนำ สพม.บุรีรัมย์

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

13 สิงหาคม 2564 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้จัดให้มีการมอบซิมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาสำหรับให้นักเรียนเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครูมอบเงินร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลคูเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอคูเมือง

23 กรกฎาคม 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุชาติ แจะไธสง รองผู้อำนวยการ นำคณะครูทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่

21-22 กรกฎาคม 2564 นางกันตธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูฝ่ายวิชาการ ออกแจกจ่ายใบงานให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนเพิ่มเติมในช่วงการเรียนออนไลน์ ตามหมู่บ่านของนักเรียน

ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 เป็นสัปดาห์แห่งการนิเทศการสอนแบบออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและครูที่ได้รับมอบหมาย

วารสารดอกติ้วบาน

วิดีโอ/โทรทัศน์การศึกษา/บริการออนไลน์

ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

OBEC Chanel กลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ช่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์


Project 14  บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี

เว็บไซต์หน่วยงานทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

Ministry of Education

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Office of the Basic Education Commission

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

The Secondary Educational Service Area Office Buriram

คุรุสภา

Khurusapha Official 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organisation)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

National  Institute of Educational Testing Service (Public  Organization)