รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2564-ไตรมาสที่-2.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2564-ไตรมาสที่-1.pdf

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563