สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 6364.pdf