สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 2565.pdf
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน 6364.pdf