แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

ตารางแผนการใช้จ่ายเงิน 2565 โรงเรียนตูมใหญ่.pdf

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

รายการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการปีงบประมาณ 2564.pdf