นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

นโยบายงานบุุคคล 2566.pdf