หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา

2 ชั่วโมงปฏิบัติงาน.pdf

การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5 หลักเกณฑ์การลา.pdf

หลักเกณฑ์การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

9 ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออก.pdf

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

10 แบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf

แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา