คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

คู่มือบริหารงานวิชาการ.pdf
คู่มือการบริหารงานงบประมาณ.pdf
คู่มืองานธุรการ ปี 2566.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล.pdf
คู่มืองานอาคารสถานที่.pdf
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-ตูมใหญ่.pdf