คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา.pdf
  1. กลุ่มบริหารงานบุคคล

  2. กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

  3. กลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ

  4. กลุ่มบริหารงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

  5. กลุ่มบริหารงานวิชาการ

  6. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

  7. กลุ่มบริหารงานธุรการ

  8. กลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคล.pdf
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ.pdf
คู่มือระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา.pdf
คู่มือปฏิบัติงาน-งานนโยบายและแผน.pdf
คู่มือปฏิบัติงาน ธุรการ2564.pdf