รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

สรุปยอดการใช้เงินตามโครงการ ไตรมาสที่ 2

(1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566)

สรุปยอดการใช้เงินตามแผนไตรมาสที่ 2 2566.pdf

สรุปยอดการใช้เงินตามโครงการ ไตรมาสที่ 1

(1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

สรุปยอดการใช้เงินตามแผนไตรมาสที่ 1 2566.pdf

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน