รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 2565 ไตรมาสที่ 3.pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 2565 ไตรมาสที่ 2.pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 2565 ไตรมาสที่ 1.pdf

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2564-ไตรมาสที่-2.pdf

รายงานการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

สรุปยอดการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ-ปีงบประมาณ-2564-ไตรมาสที่-1.pdf

ายงานการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563