การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลํากรทํางการศึกษา 2566.pdf

กิจกรรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน ปี 2566

การดำเนินขับเคลื่อนจริยธรรม.pdf

แนวปฏิบัติ Do's & Don'st โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ปี 2566

do-and-dont-ตูมใหญ่.pdf