การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

รายงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน-66.pdf
คู่มือ.pdf