การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

คู่มือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนส่วนรวม.pdf

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

รายงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน.pdf

รายงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564