การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต

รายงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน.pdf

รายงานการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564