การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565

คำสั่งปฏิบัติงานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 2565.pdf
คำสั่งโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA 2565.pdf
คำสั่งโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาเรื่องร้องเรียน.pdf

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564.pdf