ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียนตูมใหญ่ปีงบประมาณ 2566.pdf