เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2565

เจตจำนงผู้บริหาร-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ.pdf
ประกาศ-No-gift-Policy2ภาษา-ตูมใหญ่วิทยา.pdf

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2564

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา.pdf