คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

คู่มือการให้บริการฝ่ายวิชาการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา.pdf

คู่มือการให้บริการงานการเงินโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

คู่มือการบริการด้านการเงินโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา.pdf