รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564

1.รายงานความพึงพอใจการให้บริการ งานวิชาการ.pdf
3.รายงานความพึงพอใจการให้บริการ งานบุคคล.pdf
5.รายงานความพึงพอใจการให้บริการ งานการเงิน.pdf
2.รายงานความพึงพอใจการให้บริการ งานกิจการนักเรียน.pdf
4.รายงานความพึงพอใจการให้บริการ งานแนะแนว.pdf
6.รายงานความพึงพอใจการให้บริการ งานธุรการ.pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ.pdf
รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
รายงานความพึงพอใจการให้บริการงานสารบรรณ 2563.pdf