รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

งานวิชาการ

1.ความพึงพอใจวิชาการ.pdf

งานธุรการ

2.ความพึงพอใจธุรการ.pdf

งานกิจการนักเรียน

3.ความพึงพอใจกิจการนักเรียน.pdf

งานแนะแนว

4.ความพึงพอใจแนะแนว.pdf

งานบุคคล

5.ความพึงพอใจบุคคล.pdf

งานโรงเรียนธนาคาร

6.ความพึงพอใจโรงเรียนธนาคาร.pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563