รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ.pdf
รายงานความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf
รายงานความพึงพอใจการให้บริการงานสารบรรณ 2563.pdf