กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสุภาพร บุญทัน

นายอาทิตย์ เพชรเนตร

นายอดิสรณ์ แก้วกูล

นางสาวธิติสุดา ผดุงรัตน์