กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเกษสุวรรณ คำปะทา

นางสาวผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์

นางสาวพจนา เบญจมาศ

นายธนวัฒน์ ประทุมเพชร