กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุริยัน สินทร

นางอนุลักษณ์ เลไธสง

นางสาวธนันท์ธร อุสาธนะภิรมย์

นางสาวอัมพร บรรเทิงใจ

นางสาวณัฎฐ์ธัญศา คิมรัมย์

นางสาวชนัดดา บุตรเพ็ชร

นางสาวปาจรีย์ มารังรัมย์