กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุริยัน สินทร

นางอนุลักษณ์ เลไธสง

นางสาวธนันท์ธร อุสาธนะภิรมย์

นางสาวณัฎฐ์ธัญศา คิมรัมย์

นางสาวชนัดดา บุตรเพ็ชร

นางสาวอัมพร บรรเทิงใจ

นายปิยะวุฒ ทุ่มโมง