กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

นางพรพิมล เหลืองอุดมชัย

นางปุณยนุช ชื่นรัมย์

นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์