ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวดรุณี มูลหา

นายบัวศรี จาริยะมา