กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจิรภา ลาฮาม

นายอาทิจะรัญ สายทอง

นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ

นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร

นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกร

นายสุรพงษ์ โยวะราช

นางนภัสนันท์ พรหมทา

นายพนธกร หาดี

นายศรุต หน่อยจันทร์

นางสาวกชนิภา มะรังศรี