กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายกำพล ศรีละพันธ์

นายจิระพงษ์ พุ่มงาม

นางสาวอภิษญา ธุสุนทร

นายคเณต โขงรัมย์