กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสิงขร ประโลมรัมย์

นายวัชพล เผ่าพันธ์