กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวีระ สมคะเน

นางสาวพิกุล ปักเคธาติ

นางสาวรุสญา พลพิทักษ์

นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนา

นางสาวกวินทรา สารุสุข

นายพิชิต แดงเรืองรัมย์