แผนยุทธศาสตร์

  • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา พ.ศ. 2563-2566

แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 2563-2566.pdf