ข้อมูลผู้บริหาร

นางกันตาธรณ์ ตะราช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทร : 0954041405

อีเมล : kantathorn@toomyai.ac.th

นายสุชาติ แจะไธสง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทร : 0818769164

อีเมล : suchat@toomyai.ac.th

นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานธุรการ

เบอร์โทร : 0831000508

อีเมล : thippaya06@toomyai.ac.th

นายปัญญา ชำระกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

เบอร์โทร : 0616408826

อีเมล : panya@toomyai.ac.th

นายวีระ สมคะเน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

เบอร์โทร : 0895837345

อีเมล : weera@toomyai.ac.th

นายเสถียร ปุริตังสันโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

เบอร์โทร : 0895842185

อีเมล : sathian@toomyai.ac.th

นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

เบอร์โทร : 0908207016

อีเมล : pirunrat@toomyai.ac.th