ข้อมูลผู้บริหาร

นางกันตาธรณ์ ตะราช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทร : 0945323919

อีเมล : kantathorn@toomyai.ac.th

นางธัญพิมล ไชยเมืองพล

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เบอร์โทร : 0811863204

อีเมล : 2529noona@gmail.com 

นางสาวกาญจนา นาคไธสง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

เบอร์โทร : 0980979448 

อีเมล : kanjanakoong29@gmail.com 

นายวีระ สมคะเน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

เบอร์โทร : 0895837345

อีเมล : weera@toomyai.ac.th

นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

เบอร์โทร : 0908207016

อีเมล : pirunrat@toomyai.ac.th