ข้อมูลผู้บริหาร

นางกันตาธรณ์ ตะราช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทร : 0945323919

อีเมล : kantathorn@toomyai.ac.th

นางสาวธัญลักษณ์ ชำนิไกร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร : 0956137887

อีเมล : took.1980@gmail.com 

นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

เบอร์โทร : 0963622824

อีเมล : kit.tungg@gmail.com

นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานธุรการ

เบอร์โทร : 0831000508

อีเมล : thippaya06@toomyai.ac.th

นายวีระ สมคะเน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

เบอร์โทร : 0895837345

อีเมล : weera@toomyai.ac.th

นายเสถียร ปุริตังสันโต

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

เบอร์โทร : 0895842185

อีเมล : sathian@toomyai.ac.th

นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ

เบอร์โทร : 0908207016

อีเมล : pirunrat@toomyai.ac.th