กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546(ฉบับอัปเดต)

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

11. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

13. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตฯ พ.ศ. 2546

15. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ ฯ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

16. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

17. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

18. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

19. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

20. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

21. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

22. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

23. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

24. กฎหมายคุ้มครองนักเรียน

25. การลงโทษนักเรียน

26. การไว้ทรงผมนักเรียน

27. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

28. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

29. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

30. ระเบียบการพานักเรียนออกไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

31. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562