โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 2566.pdf