ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้ง(สังเขป)

    โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2528  โดยอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านตูม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 68 คน

    กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศชื่อ  “ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ” และย้ายมาอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529  โดยมีนายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก      ปัจจุบันบริหารงานโดย นางกันตาธรณ์ ตะราช ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่ตั้ง

    เลขที่ 148  หมู่ที่ 6  บ้านตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตราสัญลักษณ์

ประกอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ล้อมรอบวงกลม  มีเสมาธรรมจักร ท้องทุ่งนา พระอาทิตย์และคติพจน์อยู่ภายในเส้นวงกลม  ถัดลงมาจากวงกลมเป็นชื่อโรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จัดการศึกษาแก่เยาวชนที่ห่างไกลให้มีความรู้ความสามารถ มีความสุข ภายในกรอบของคุณธรรมความดีงาม ที่ขจรขจายไปทั่วทั้ง 8 ทิศ

    คติพจน์  

" สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ " หมายถึง ปัญญาพาให้เกิดสุข โรงเรียนได้ใช้พุทธภาษิตนี้ เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนสามารถแก้ปัญหาชีวิต และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญ

"  วินัยดี  มีทักษะ  มานะเรียน  เพียรพัฒนา  "

อัตลักษณ์

" สามัคคี  เป็นคนดี  มีทักษะ "

เอกลักษณ์

" โรงเรียนดีในป่าใหญ่ "

สีประจำโรงเรียน

สีเทา      หมายถึง     ผู้มีมันสมองอันปราดเปรื่อง

สีชมพู   หมายถึง   ความเป็นผู้มีวินัย

เทา – ชมพู   หมายถึง   ความเป็นคนดีมีวินัย และมันสมองอันปราดเปรื่อง