ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้ง(สังเขป)

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2528 โดยอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านตูม มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 68 คน

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศชื่อ “ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ” และย้ายมาอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2529 โดยมีนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ปัจจุบันบริหารงานโดย นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 148 หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตราสัญลักษณ์

ประกอบด้วยดอกบัว 8 กลีบ ล้อมรอบวงกลม มีเสมาธรรมจักร ท้องทุ่งนา พระอาทิตย์และคติพจน์อยู่ภายในเส้นวงกลม ถัดลงมาจากวงกลมเป็นชื่อโรงเรียน หมายความว่า โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา จัดการศึกษาแก่เยาวชนที่ห่างไกลให้มีความรู้ความสามารถ มีความสุข ภายในกรอบของคุณธรรมความดีงาม ที่ขจรขจายไปทั่วทั้ง 8 ทิศ

คติพจน์

" สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ " หมายถึง ปัญญาพาให้เกิดสุข โรงเรียนได้ใช้พุทธภาษิตนี้ เพื่ออบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนสามารถแก้ปัญหาชีวิต และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญ

" วินัยดี มีทักษะ มานะเรียน เพียรพัฒนา "

อัตลักษณ์

" สามัคคี เป็นคนดี มีทักษะ "

เอกลักษณ์

" โรงเรียนดีในป่าใหญ่ "

สีประจำโรงเรียน

สีเทา หมายถึง ผู้มีมันสมองอันปราดเปรื่อง

สีชมพู หมายถึง ความเป็นผู้มีวินัย

เทา – ชมพู หมายถึง ความเป็นคนดีมีวินัย และมันสมองอันปราดเปรื่อง