ข่าวกิจกรรม

มอบซิมอินเทอร์เน็ตพื่อการศึกษา

13 สิงหาคม 2564 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้จัดให้มีการมอบซิมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาสำหรับให้นักเรียนเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

ผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนคณะครูมอบเงินร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลคูเมือง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอคูเมือง

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านตูมน้อย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุชาติ แจะไธสง รองผู้อำนวยการ นำคณะครูทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ เป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

มอบใบงานนักเรียนตามหมู่บ้านของนักเรียน

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครูออกมอบใบงานสำหรับนักเรียนที่หมู่บ้านของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนเพิ่มเติมในช่วงที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

นิเทศการสอนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 เป็นสัปดาห์แห่งการนิเทศการสอนแบบออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระและครูที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมอบรม ITA Online 2021

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online 2021) โดยได้รับเกียรติจาก ศน.ทัศวิน โขรัมย์ ศน.ศรุดา ดีใจ และ ศน.ณัฏฐศศิ ศรีสุธรรม เป็นวิทยากร

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยนายชาตรี ศรีตะวัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯเป็นประธานในการประชุม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางกันตาธรณ์ ตะราช นำคณะครูและนักเรียนชั้น ม.2 ปลูกป่า ณ บริเวณสวนข้างสนามฟุตบอลโรงเรียน ตามโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษา ประจำปี 2564

ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาจัดกิจกรรมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์หลังจากการทำกิจกรรมหน้าเสาธง โดยนางกันตาธรณ์ ตะราช ผู้อำนวยการโรงเรียน

เปิดเรียนออนไซต์วันแรกมอบหน้ากากและเจลล้างมือ

วันเปิดเรียนออนไซต์วันแรกของนักเรียนระดับชั้นคู่ และคี่ ผู้บริหารมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้นักเรียนทุกห้อง เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในห้องเรียนของตนเอง

ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาจัดให้มีการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19