ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 10 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 9 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 8 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 7 (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 6...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 5...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ฉบับที่ 4...(อ่านเพิ่มเติม)


ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศให้นักเรียนเรียนออนไลน์(Online) 100% ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนออนไลน์ที่บ้านตามตารางเรียน และรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พยายามอย่าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศการเปิดเรียนช่วงวันที่ 14-25 มิถุนายน 2564 มาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์ 50% เรียนที่บ้านแบบออนไลน์ 50% ตามตารางในประกาศนี้...(อ่านเพิ่มเติม)

แจ้งไปยังนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ทุกคน เพื่อลดความแออัด และการรักษาระยะห่าง ให้นักเรียนมารับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ตามวันและเวลาดังตารางที่แนบมาพร้อมประกาศนี้...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศแก้ไขตารางรับอุปกรณ์การเรียนเนื่องจากวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันหยุดราชการ จึงเลื่อนให้นักเรียนชั้น ม.5 มารับอุปกรณ์การเรียนในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 พร้อมกับนักเรียนชั้น ม.6...(อ่านเพิ่มเติม)

กักตัวยังไม่ครบ 14 วันตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มาติดต่อหลังจากกักตัวครบกำหนด...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564🙏 ขอความร่วมมือนักเรียนที่ออกต่างจังหวัดกลับเข้ามาพื้นที่ก่อนวันเปิดเรียนเพื่อกักตัว 14 วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564...(อ่านเพิ่มเติม)

ตารางการรับอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 สวมแมสก์มาทุกคนด้วย *หากมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะประกาศให้ทราบต่อไป...(อ่านเพิ่มเติม)

ตารางการรายงานตัวและปฐมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 แบ่งชวงเวลากันมารายงานตัว สวมแมสก์มาทุกคนด้วย *หากมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะประกาศให้ทราบต่อไป...(อ่านเพิ่มเติม)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

1.ทางระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 20- 28 เมษายน 2564 (เอกสารประกอบการรับสมัครส่งวันสอบจัดชั้นเรียนหรือวันรายงานตัว)

ช่องทางการรับสมัคร คลิก http://toomyai.ac.th/admission/index.php/register/enroll/add

2.ช่องทางปกติ สมัครได้ที่หอประชุมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)...(อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

อัปโหลด 15 ธ.ค. 2563 โดย admin

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓(หนังสือเรียน) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓

อัปโหลด 5 ก.พ. 2563 โดย admin

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อัปโหลด 20 พ.ย. 2561 โดย admin

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑

อัปโหลด 7 มี.ค. 2561 โดย admin

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเกษตรกรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อัปโหลด 23 ก.พ. 2561 โดย admin

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ฉบับแก้ไข)การซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตามประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อัปโหลด 22 ก.พ. 2561 โดย admin

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อัปโหลด 21 ก.พ. 2561 โดย admin

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ตามประกาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อัปโหลด 21 ก.พ. 2561 โดย admin