กำหนดการเปิดเรียน

กำหนดการปฐมนิเทศและมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เริ่มเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

1.นักเรียนพาผู้ปกครองมาด้วย

2.นักเรียนจะได้รับ

2.1 ค่าชุดนักเรียน (ม.1 ได้รับ 450 บาท, ม.4 ได้รับ 500 บาท)

2.2 อุปกรณ์การเรียน ฟรี (สมุด ปากกา ไม้บรรทัด ฯลฯ)

3.ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องชำระ(ถ้าพร้อม)

3.1 ค่าชุดพละโรงเรียน เสื้อ+กางเกง 350 บาท

3.2 ค่าทำประกันชีวิต 200 บาท

3.3 ค่าหุ้นสหกรณ์โรงเรียนหุ้นละ 10 บาท (แล้วแต่ใครจะสนใจสมัครกี่หุ้น)

................................................................................................................................

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.

1.แยกตามระดับชั้นพบครูที่ปรึกษา

2.จัดห้องเรียน

2.ลงทะเบียนเรียน

3.รับอุปกรณ์การเรียน

4.กิจกรรมอื่นๆตามที่โรงเรียนหรือครูที่ปรึกษากำหนด

*กิจกรรมต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม