กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายปัญญา ชำระกิจ

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดร.ศาสตรา สายสุนันทรารมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ

ครูชำนาญการ

นายพนธกร หาดี

ครู

นางสาวสุภาพร บุญทัน

ครูผู้ช่วย

นายอดิสรณ์ แก้วกูล

พนักงานราชการ

นางสาวธีรวรรณ ผดุงรัตน์

ครูอัตราจ้าง